Software downloaden Software downloaden Duits Software downloaden Frans Software downloaden Brazilië Software downloaden Nederlands Software downloaden Japans Software downloaden Pools

Download DLL: "cmdial32.dll"

Naam Zoek

Naam: cmdial32.dll
Versie: 7.2.2600.2180
Grootte: 346112
Type: Toepassing
OS: Win32 API on Windows NT
Copyright: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Interne naam: CMDIAL32
Naam van het product: Äèñïåò÷åð ïîäêëþ÷åíèé Microsoft(R) 7.02.2600.2180
Product omschrijving: ZX Spectrum Emulator shell-extensie
Taal: Russisch
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z