Software downloaden Software downloaden Duits Software downloaden Frans Software downloaden Zweeds Software downloaden Spaans Software downloaden Brazilië Software downloaden Nederlands Software downloaden Italiaans Software downloaden Japans Software downloaden Pools

Download DLL: "cmdial32.dll"

Naam Zoek

Naam: cmdial32.dll
Versie: 7.2.2600.2180
Grootte: 346112
Type: Toepassing
OS: Win32 API on Windows NT
Copyright: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Interne naam: CMDIAL32
Naam van het product: Äèñïåò÷åð ïîäêëþ÷åíèé Microsoft(R) 7.02.2600.2180
Product omschrijving: ZX Spectrum Emulator shell-extensie
Taal: Russisch
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z