Software downloaden Software downloaden Duits Software downloaden Frans Software downloaden Brazilië Software downloaden Nederlands Software downloaden Japans Software downloaden Pools

Download DLL: "dpvoice.dll"

Naam Zoek

Naam: dpvoice.dll
Versie: 5.3.2600.2180
Grootte: 212480
Type: Toepassing
OS: Win32 API on Windows NT
Copyright: © Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò. Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Interne naam: dpvoice.dll
Naam van het product: Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft® Windows® 5.03.2600.2180
Product omschrijving: Microsoft Winsock DirectPlay8 Provider
Taal: Russisch
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z