Software downloaden Software downloaden Duits Software downloaden Frans Software downloaden Brazilië Software downloaden Nederlands Software downloaden Japans Software downloaden Pools

Download DLL: "lxrosres.dll"

Naam Zoek

Naam: lxrosres.dll
Versie: 1.0.13.0
Grootte: 41984
Type: Printerstuurprogramma
OS: Win32 API on Windows NT
Copyright: (C) Êîðïîðàöèÿ Ìàéêðîñîôò, 1981-1997
Interne naam: LXROSRES.DLL
Naam van het product: Îïåðàöèîííàÿ ñèñòåìà Microsoft(R) Windows NT(R) 1, 0, 13, 0
Product omschrijving: Lexmark Z51 Color Jetprinter
Taal: Russisch
 
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z